Strona główna Mapa serwisu Kontakt
 

Dorobek

W toku naszej działalności:

  • zbadaliśmy kilkaset rocznych sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań jednostek wielozakładowych i spółek należących do grup kapitałowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeprowadziliśmy wiele przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych
  • badaliśmy prawidłowość wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej
  • opracowaliśmy kilkadziesiąt ekspertyz, w tym wiele prospektów emisyjnych
  • przekształcaliśmy na MSR jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe roczne i śródroczne, a następnie opracowywaliśmy jednostkowe i skonsolidowane historyczne informacje finansowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki ubiegające się o dopuszczenie ich akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • opracowywaliśmy noty do jednostkowych i skonsolidowanych rocznych i śródrocznych informacji finansowych, zgodnych z przepisami obowiązującymi emitentów i ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynku regulowanym
  • ocenialiśmy systemy rachunkowości informatycznej i doradzaliśmy przy ich wdrażaniu
  • dla wielu jednostek opracowaliśmy zakładowe plany kont, instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje obiegu dokumentów
  • na zamówienie jednostek wielozakładowych i jednostek dominujących szkoliliśmy służby finansowo-księgowe
Copyright © REWIKS
Strona główna  |    |  Nasza Oferta  |  O firmie  |  Kontakt
Project by Projekt79.pl